Day: March 18, 2020

อาหารปลาสวยงามราคาส่ง

5 เทคนิคการเลือกซื้ออาหารปลาเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดี5 เทคนิคการเลือกซื้ออาหารปลาเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดี

อาหารเป็นปัจจัยหลักสำคัญอย่างหนึ่ง ที่เรียกได้ว่าไม่สามารถขาดได้เลยสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าคนหรือสัตว์ เพื่อใช้ในการบริโภคและดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดในแต่ละวัน สำหรับปลาเองก็จำเป็นต้องได้รับอาหารเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีเช่นกัน ซึ่งหากเป็นปลาที่อาศัยตามแหล่งน้ำโดยทั่วไปก็สามารถหาอาหารเองได้ตามธรรมชาติ แต่ถ้าหากเป็นปลาประเภทที่ถูกเลี้ยงในพื้นที่แคบหรือจำกัด อย่างเช่น ในตู้ปลา อ่าง ขวดแก้ว หรือกระชัง เช่นนี้การหาอาหารเองจากธรรมชาติจึงไม่อาจทำได้ ปลาเหล่านี้จึงจำเป็นต้องได้รับอาหารปลาสำเร็จรูปทดแทน แต่การจะเลือกอาหารปลานั้นจำเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายๆอย่างร่วมด้วย เนื่องจากปลามีความแตกต่างมากมายทั้งสายพันธุ์และนิสัยการกิน อีกทั้งจุดประสงค์ในการเลี้ยงที่แตกต่างกันกัน เช่น เลี้ยงเพื่อใช้บริโภค เลี้ยงเพื่อการค้า หรือเลี้ยงเพื่อความสวยงาม ดังนั้นการเลือกอาหารปลาจึงจำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับปลาแต่ละชนิด เพื่อให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงและมีสีสันที่สวยงามด้วย เทคนิคการเลือกซื้ออาหารปลา มีดังนี้ เลือกพิจารณาจากวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมและมีสารอาหารครบถ้วน วัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมนั้นสามารถบอกถึงคุณภาพของอาหารนั้นได้ และอาหารปลาที่ดีจำเป็นต้องมีส่วนประกอบของสารอาหารต่างๆครบถ้วนด้วย เช่น โปรตีน